Polityka prywatności

Operator ARP dążąc do zapewnienia przejrzystości w zakresie Danych osobowych, które zbiera, przetwarza i wykorzystuje, przygotowała niniejszą Politykę prywatności jako narzędzie, które ma odpowiedzieć na najważniejsze pytania dotyczące przetwarzania Danych osobowych. 

W związku z tym, iż niniejsza Polityka prywatności jest integralną częścią Regulaminu Serwisu, rozstrzygające znaczenie mają pojęcia użyte w Regulaminie korzystania z Serwisu. 

Kto jest administratorem Państwa danych osobowych? 

Administratorem Państwa danych osobowych jest: 

Operator ARP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Świętojerska 5/7, 00-236 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000203884, NIP: 5213286448, REGON 015710840 (dalej: Operator ARP)

W ramach poszczególnych usług realizowanych przez Spółkę, Państwa Dane osobowe mogą być przetwarzane przez Partnerów, tj. podmioty, z którymi Spółka współpracuje w celu realizacji umowy i zapewnienia działania Serwisu. 

Jak oraz w jakich celach Spółka przetwarza Dane osobowe oraz gdzie je przechowuje? 

Podstawa prawna przetwarzania Danych osobowych

Dane osobowe, które Spółka przetwarza zbiera za pośrednictwem strony internetowej działającej pod adresem: www.programfabryka.pl Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b lub f RODO, przy czym prawnie uzasadnionym interesem Spółki jest utworzenie kręgu klientów i potencjalnych klientów, a także nawiązanie i utrzymanie relacji biznesowych. 

Zebrane Dane osobowe przetwarzane są w celach:

  1. przetworzenia celem udzielenia odpowiedzi na złożone przez Państwa zapytanie poprzez formularz kontaktowy, 
  2. w celu realizacji umowy, 
  3. w celach marketingowych, jeśli wyraziliście Państwo na to odrębną zgodę, 
  4. w celach statystycznych. 

Zebrane przez Spółkę Dane osobowe przechowywane będą na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Dane osobowe mogą być także przesyłane do kraju spoza tego Obszaru i tam przetwarzane. W takich sytuacjach Spółka stosuje odpowiednie środki zabezpieczające, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zwłaszcza w odniesieniu do krajów, w przypadku których Komisja Europejska nie stwierdziła odpowiedniego poziomu ochrony danych. W przypadku przekazania Danych osobowych do USA nastąpi to z poszanowaniem zasad wynikających z EU-US Privacy Shield (więcej informacji w tym zakresie znajdą Państwo tutaj: https://www.privacyshield.gov/welcome). 

Jakie Dane osobowe Spółka przetwarza? 

Spółka w związku z realizacją umowy oraz działaniem strony internetowej pozyskuje różnego rodzaju Dane osobowe. Rodzaj i zakres Danych osobowych zależy od celu ich pozyskania. Wśród rodzaju Danych osobowych jakie Spółka pozyskuje wymienić trzeba: 

  1. imię i nazwisko, 
  2. adres e-mail, 
  3. numer telefonu, 
  4. IP, 
  5. statystykę logowań. 

Jaki jest czas przetwarzania Danych? 

Spółka będzie przetwarzała Dane przez cały czas trwania umowy. Po jej ustaniu, bez względu na powód zakończenia jej obowiązywania, Spółka dokona anonimizacji treści, które wytworzyła przy udziale Danych osobowych (np. statystyki) i będzie je przechowywała jako materiał historyczny i jako swój dorobek biznesowy. Poprzez anonimizację Danych osobowych rozumieć należy usunięcie z treści wytworzonych przy wykorzystaniu Danych osobowych wszelkie informacje personalne pozwalające na identyfikację. 

W przypadku Danych osobowych pozyskanych na skutek przesłania przez zainteresowanego wiadomości poprzez formularz kontaktowy, Spółka będzie przechowywała te dane przez 2 lata.

W przypadkach przewidzianych przez właściwe przepisy prawa, Spółka ma prawo przechowywać Dane osobowe przez czas wynikający z takiego przepisu (np. przez okres przedawnienia roszczeń). W przypadku plików logów Spółka będzie przechowywała te dane przez nieokreślony czas. 

Kto ma dostęp do Danych osobowych? 

Dostęp do Danych osobowych będzie miała Spółka oraz osoby ściśle z nią współpracujące w związku z wykonaniem umowy lub zapewnieniem działania strony internetowej. 

Jeśli będzie to konieczne i uzasadnione przepisami prawa, to Spółka przekaże odpowiednim urzędom w celu wykonania obowiązków wynikających z regulacji prawnych (np. urzędy skarbowe). Spółka nie przekazuje Danych osobom podmiotom trzecim, nie sprzedaje ich ani nie wymienia się nimi w celach marketingowych. Dane, które przekazywane są podmiotom zewnętrznym są używane tylko celem prawidłowego wykonania umowy przez Spółkę. 

Jakie prawa przysługują Państwu w związku z przetwarzaniem przez Spółkę Danych Osobowych? 

Prawo dostępu do Danych: 

W każdej chwili mogą Państwo zażądać od Spółki informacji o tym, czy i jeśli tak, to jakie Państwa Dane osobowe przetwarza. Aby to zrobić należy skontaktować się ze Spółką wysyłając wiadomość na adres e-mail: ……………….

Prawo do przeniesienia Danych: 

Jeśli Spółka przetwarza Państwa dane osobowe w sposób zautomatyzowany, na podstawie wyrażonej wcześniej zgody lub zawartej umowy, mają Państwo prawo otrzymać kopię swoich Danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i możliwym do odczytania formacie. Kopia ta może zostać przesłana bezpośrednio do Państwa lub do innego podmiotu, który został Spółce wskazany. 

Prawo do poprawiania Danych: 

Mają Państwo prawo zażądać poprawienia przez Spółkę swoich Danych osobowych, jeśli są one niepoprawne, a także do uzupełnienia Danych, które są niekompletne. W tym celu należy przesłać wiadomość na adres: ……..

Prawo do usunięcia Danych: 

Mają Państwo w każdej chwili prawo do tego, aby zażądać usunięcia Państwa danych. Jeśli przetwarzanie tych Danych jest dla Spółki dalej ważne i konieczne (np. w celu wykonania umowy), Spółka może od tego żądania złożyć sprzeciw. Usunięcie Danych osobowych pozostaje bez wpływu na legalność oraz zakres ich przetwarzania przez Spółkę do momentu ich usunięcia. 

Prawo do ograniczenia przetwarzania Danych: 

Mają Państwo prawo zażądać, aby Spółka ograniczyła przetwarzanie Państwa Danych osobowych. 

Prawo do niewyrażenia zgody na marketing bezpośredni: 

Wyrażenie zgody na otrzymywanie materiałów marketingowych jest dobrowolne. W każdej chwili mogą Państwo złożyć dyspozycję o cofnięciu takiej zgody. W tym celu należy przesłać taką wiadomość na adres: …….. 

Prawo zgłoszenia skargi organowi nadzorczemu 

Jeśli uważają Państwo, że Spółka przetwarza Dane osobowe w niewłaściwy sposób mogą Państwo zgłosić skargę do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Zautomatyzowane przetwarzanie Danych

Informacje, które Spółka gromadzi mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Państwa żadnych skutków prawnych. Spółka wskazuje, że profiluje w celach marketingowych, tj. dopasowania oferty marketingowej do Państwa preferencji. 

Pliki cookies 

Nasza strona wykorzystuje piliki cookies, które mają na celu dostosowanie zawartości strony do Państwa preferencji, optymalizacji korzystania ze strony, w szczególności poprzez rozpoznawanie urządzenia końcowego, tworzenia statystyk i utrzymania sesji. W każdym czasie mogą Państwo zrezygnować z zapisywania plików cookies na swoim urządzeniu poprzez zmianę ustawień w aktualnie używanej przeglądarce internetowej. Ustawienia te, w zależności od rodzaju przeglądarki lub Państwa preferencji, mogą zostać zmienione, np. w taki sposób, aby blokować automatyczne ustawienia cookies bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu ich w urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje w tym zakresie dostępne są w instrukcjach i ustawieniach dotyczących danej przeglądarki internetowej. Zmiana ustawień przeglądarki oznacza brak zgody wykorzystywanie cookies i w przyszłości uniemożliwi nam przechowywanie danych w urządzeniu końcowym. Pliki cookies, które są przechowywane w Państwa urządzeniu końcowym nie powodują jego zmian konfiguracyjnych. Zmiana ustawień przeglądarki może jednak powodować utrudnienia w działaniu strony internetowej, za co Spółka nie ponosi odpowiedzialności. 

Pliki logów 

Spółka zbiera i przechowuje pliki logów użytkownika, które to są przechowywane przez Spółkę nieokreślony czas jako materiał pomocniczy służący do administrowania serwisem oraz do zapewnienia wykonania umowy. Informacje w nich zawarte pozostają wyłącznie do wiadomości Spółki i nie są ujawniane żadnemu podmiotowi. 

Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu stroną i/lub aplikacją. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające stronę internetową. 

Kontakt 

Wszelkie pytania należy kierować na adres: ………….

Uaktualnienia Polityki prywatności 

W związku z rozwojem technologii lub zmianą prawa, Spółka nie wyklucza, iż w przyszłości może zajść konieczność aktualizacji Polityki prywatności. Niemniej jednak jej najnowsza i aktualna wersja będzie zawsze dostępna na stronie internetowej. 

Data wprowadzenia Polityki prywatności: ………………..