Regulamin

Regulamin serwisu PROGRAM FABRYKA

I. Postanowienia ogólne 

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z serwisu https://programfabryka.pl (dalej: Serwis), którego właścicielem jest Operator ARP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Świętojerska 5/7, 00-236 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000203884, NIP: 5213286448, REGON 015710840 (dalej: Operator ARP). 
 2. Serwis skierowany jest do wszystkich podmiotów zainteresowanych aktywizacją potencjałów miast średnich poprzez zapewnienie warunków rozwoju dla firm sektora nowoczesnych usług biznesowych. 
 3. Niniejszy Regulamin określa nadto zasady świadczenia usług, w tym świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2020.344 t.j.).
 4. Przez pojęcia użyte w Regulaminie rozumie się:
  1. Usługi – wymienione i opisane szczegółowo w pkt II niniejszego Regulaminu Usługi;
  2. Użytkownik – podmiot korzystający z Serwisu, tj. osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną oraz wszelkie inne podmioty i instytucje;
  3. Konsument – za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą (Operator ARP) czynności prawnej (korzystanie z Usług) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, a także w niektórych przypadkach osobę fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą, która nie mają dla jednoosobowego przedsiębiorcy charakteru zawodowego;
  4. RODO –  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (Dz.U.EU.L.2016.119.1);
  5. Pliki „cookies” – stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe – szczegółowy opis zawarto w pkt IX.

II. Zakres usług świadczonych w Serwisie i warunki korzystania Usług 

 1. OPERATOR ARP poprzez Serwis umożliwia Użytkownikom: 
  1. wsparcie strategiczne celów Agencji Rozwoju Przemysłu, m. in. poprzez tworzenie warunków dla rozwoju przedsięwzięć gospodarczych w regionach zagrożonych wykluczeniem i marginalizacją, aktywizację potencjałów miast średnich, tracących funkcje społeczno-gospodarcze oraz zapewnienie odpowiednich warunków rozwoju dla firm sektora nowoczesnych usług biznesowych poprzez ofertę sprzedaży/wynajmu/dzierżawy powierzchni biurowych w prezentowanych inwestycjach we wskazanych miastach.
  2. kontakt z Operator ARP poprzez pocztę elektroniczną z użyciem zamieszczonego w Serwisie formularza kontaktowego;
  3. korzystanie z usługi newsletter (dalej: „Usługa Newsletter”). 
 2. Poprzez Serwis nie dochodzi bezpośrednio do zawarcia żadnej umowy pomiędzy Operator ARP a Użytkownikiem. 
 3. Usługa przeglądania ofert i wyszukiwania ofert.
  1. Przeglądanie ofert nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży bądź wynajmu/dzierżawy oraz wyszukiwanie ofert jest dostępne bez ograniczeń dla wszystkich Użytkowników. 
  2. Przeglądanie ofert oraz wyszukiwanie ofert według wybranych kryteriów jest bezpłatne tj. nie wiąże się z koniecznością uiszczania jakichkolwiek opłat na rzecz Operator ARP. 
  3. Przeglądanie ofert oraz wyszukiwanie ofert według podanych kryteriów nie wymaga podania przez Użytkownika żadnych danych, w tym danych osobowych, z tym zastrzeżeniem, że Serwis wykorzystuje pliki cookies zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie. Wyszukiwanie ofert według podanych kryteriów wymaga jedynie zaznaczenia odpowiedniego kryterium spośród wskazanych w Serwisie. 
 4. Usługa kontaktu poprzez formularz kontaktowy.
  1. Usługa umożliwiająca kontakt z Operator ARP poprzez formularz kontaktu zamieszczony w Serwisie w zakładce „Kontakt” dostępna jest bez ograniczeń dla wszystkich Użytkowników. 
  2. Usługa jest bezpłatna, tj. nie wiąże się z koniecznością uiszczania jakichkolwiek opłat na rzecz Operator ARP. 
  3. Usługa umożliwia Użytkownikom zadawanie pytań skierowanych do Operator ARP poprzez korespondencję mailową w zakresie dotyczącym świadczonych przez Operatora ARP usług, a także doradztwa w zakresie rynku nieruchomości i planowania przestrzennego, z wykorzystaniem zamieszczonego w Serwisie formularza. 
  4. Korzystanie z usługi rozpoczyna się z momentem rozpoczęcia wypełniania formularza kontaktowego. 
  5. W celu skorzystania z usługi Użytkownik musi w pierwszej kolejności należycie wypełnić formularz kontaktowy zamieszony w Serwisie, podając takie dane jak: imię i nazwisko, telefon, adres e-mail. Podanie tych danych jest konieczne do korzystania z usługi. Dodatkowo dobrowolnie Użytkownik może podać inne dane, takie jak adres i nazwę miejscowości zamieszkania. Ponadto w formularzu należy wpisać temat oraz treść wiadomości/pytania do Operator ARP, który zastrzega, iż nie odpowiada w żaden sposób na maile, w przypadku których brak jest zawartego pytania w formularzu bądź zawarcia pytania niezwiązanego z zakresem działalności Operator ARP. 
  6. Przed wysłaniem formularza Użytkownik poproszony zostanie o zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptację, a także o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z zasadami wskazanymi w niniejszym Regulaminie. Brak akceptacji Regulaminu bądź brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia korzystanie z usługi. 
  7. Dane osobowe podane przy wypełnianiu formularza kontaktowego zapisywane są na listę mailingową, której właścicielem jest Operator ARP, a po zakończeniu kontaktu z danym Użytkownikiem, dane Użytkownika będą usuwane. 
 5. Usługa/zakładka „Strefa Inwestora”.
  1. Usługa pozwalająca Użytkownikom na zgłoszenie oferty nabycia/najmu/dzierżawy nieruchomości poprzez formularze zamieszczone w Serwisie, przy czym przewidziana jest możliwość zgłoszenia oferty wstępnej oraz oferty właściwej. Dla złożenia oferty może być konieczne złożenie dodatkowych dokumentów wskazanych w Strefie Inwestora. 
  2. Usługa „Strefa Inwestora” dostępna jest wyłącznie dla pełnoletnich osób fizycznych, osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną oraz wszelkich innych podmiotów i instytucji uprawnionych do nabywania lub wynajęcia/dzierżawy nieruchomości, której dotyczy oferta, a także do osób posiadających pełnomocnictwo do zawierania tego rodzaju umów. 
  3. Rozpoczęcie korzystania z usługi rozpoczyna się z momentem rozpoczęcia wypełniania formularza. 
  4. W celu skorzystania z usługi Użytkownik musi w pierwszej kolejności wypełnić dostępne na stronie formularze, podając następujące dane: rodzaj oferty (wstępna/właściwa, określenie nieruchomości przeznaczonej na sprzedaż lub na wynajem/dzierżawę, proponowaną cenę), lokalizację, imię i nazwisko osoby do kontaktu, telefon kontaktowy. Opcjonalnie w formularzu Użytkownik może zamieścić uwagi dodatkowe. 
  5. Przed wysłaniem formularza Użytkownik poproszony zostanie o zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptację, a także o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z zasadami wskazanymi w niniejszym regulaminie. Brak akceptacji Regulaminu bądź brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwi korzystanie z usługi. 
  6. Przesłanie formularza nie wiąże się dla Użytkownika z żadną opłatą na rzecz Operator ARP. 
  7. Wysłanie formularza nie stanowi zawarcia jakiejkolwiek umowy pośrednictwa lub innej o podobnym charakterze, jak również nie stanowi obowiązku nawiązania przez Operator ARP kontaktu z osobą składającą ofertę lub zobowiązania do zawarcia jakiejkolwiek umowy sprzedaży/wynajmu/dzierżawy. Umowa taka może być zawarta wyłącznie dopiero po ustaleniu jej warunków i podpisaniu w formie właściwej przez osobę uprawnioną zgodnie z zasadami określonymi w Ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny oraz Ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami. 
  8. Dane osobowe podawane w formularzu kontaktowym w formie elektronicznej przechowywane będą do 6 miesięcy.
  9. Operator ARP zastrzega sobie prawo do niepodjęcia kontaktu w przypadku posiadania informacji, iż formularz został wysłany przez osobę nieuprawnioną, bądź gdy podany w formularzu numer telefonu okaże się nieprawidłowy lub treść informacji nie jest związana z działalnością Operator ARP. 
 6. Usługa Newsletter
  1. Usługa Newsletter świadczona będzie zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie.
  2. Użytkownik ma możliwość zaprenumerowania Newslettera.
  3. Korzystanie z Usługi Newsletter jest dobrowolne i bezterminowe.
  4. W celu świadczenia usługi, od Użytkowników zainteresowanych pozyskane zostaną nazwy adresów poczty elektronicznej.
  5. Newsletter będzie wysyłany tylko do Użytkowników, które wyraziły chęć jego otrzymywania.
  6. Użytkownik, dokonując prenumeraty Newslettera, wyraża zgodę na otrzymywanie przez niego informacji handlowych od Serwisu drogą elektroniczną, a także zgodę na przetwarzanie danych osobowych w niezbędnym w tym celu zakresie.
  7. Aby otrzymywać Newsletter należy wypełnić prawidłowo elektroniczny formularz „Zapisz się do Newslettera”: 
   1. w pole o nazwie „e-mail” należy wprowadzić adres e-mail, na który wysyłany ma być Newsletter. Wpisany adres e-mail musi należeć lub być w dyspozycji osoby rejestrującej się. Niedozwolone jest wykorzystywanie adresów poczty elektronicznej, które nie należą do osób dokonujących rejestracji;
   2. wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Operator ARP z siedzibą w Warszawie, w celu korzystania z prowadzonej przez Operator ARP usługi Newsletter. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych należy potwierdzić poprzez klikniecie na znajdujące się̨ przy akceptowanej treści pole wyboru i wpisać w nie oznaczenie akceptacji;
   3. wyrazić zgodę na otrzymywanie od Operator ARP informacji handlowych drogą elektroniczną na podany adres e-mail poprzez klikniecie na znajdujące się̨ przy akceptowanej treści pole wyboru i wpisać w nie oznaczenie akceptacji.
 7. Użytkownik ma możliwość dokonania zmiany bądź usunięcia swoich danych wprowadzonych w procesie rejestracji w dowolnym momencie. 
 8. W celu zmiany adresu e-mail, na który ma być przesyłany Newsletter, należy przesłać nowy adres e-mail na …………………..pl. 
 9. W celu usunięcia adresu e-mail z bazy subskrybentów Newslettera należy wysłać e-mail z rezygnacją na adres: ……………………../kliknąć przycisk o nazwie „Kliknij aby wypisać się z Newslettera”. Czynność ta spowoduje usuniecie danego adresu e-mail z listy subskrybentów i zaprzestane zostanie wysyłanie kolejnych edycji Newslettera. 
 10. Administratorem danych jest Operator ARP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Świętojerska 5/7, 00-236 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000203884, NIP: 5213286448, REGON 015710840, zgodnie z pkt VIII niniejszego Regulaminu.

III. Zaprzestanie korzystania z Usług 

Użytkownik może zrezygnować z korzystania z usług oferowanych przez Serwis w każdym czasie. 

IV. Wymagania techniczne 

 1. Korzystanie z usług w Serwisie wymaga posiadania przez Użytkownika komputera z dostępem do Internetu, przeglądarki internetowej oraz czynnej i prawidłowo skonfigurowanej poczty elektronicznej. 
 2. Korzystanie z Serwisu jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych:
  1. Internet Explorer w wersji 9 lub nowszej, lub
  2. Firefox w wersji 21 lub nowszej, lub
  3. Chrome w wersji 29 lub nowszej, lub
  4. Opera w wersji 12 lub nowszej, lub
  5. Safari w wersji 4 lub nowszej, lub
  6. minimalna rozdzielczość ekranu 300 x 700 pikseli,
  7. a w przypadku punktów a)-e) – również ich mobilnych wersji.

V. Obowiązki Użytkownika

 1. Użytkownik ma zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 2. Użytkownik, korzystając z Usług oferowanych w Serwisie, ma obowiązek podawać dane zgodne ze stanem faktycznym. Operator ARP nie ponosi żadnej odpowiedzialności za podanie przez Użytkownika danych nieprawdziwych bądź sprzecznych z prawem.
 3. Użytkownik zobowiązany jest korzystać z Serwisu zgodnie z jego przeznaczeniem w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami. Użytkownik nie może umieszczać w Serwisie, ani w żaden sposób przekazywać za pośrednictwem Serwisu treści bezprawnych, naruszających powszechnie obowiązujące przepisy prawa bądź naruszające jakiekolwiek chronione prawem dobra osób trzecich, w tym dobra osobiste bądź prawa własności intelektualnej. Operator ARP nie ponosi żadnej odpowiedzialności za niezgodne z prawem wykorzystanie Serwisu przez Użytkownika. 
 4. Użytkownik nie może wykorzystywać Serwisu, żadnej jego części  ani żadnej funkcjonalności Serwisu w sposób naruszający dobre imię, renomę lub interes Operator ARP. Użytkownik nie może korzystać z Serwisu w sposób, który w jakikolwiek sposób mógłby utrudnić jego funkcjonowanie. 
 5. Wszystkie treści zamieszczone w Serwisie, a także szata graficzna Serwisu oraz poszczególnych jego części są chronione prawami autorskimi i nie mogą być wykorzystywane w żaden inny sposób, poza normalnym przeznaczeniem Serwisu, bez pisemnej zgody Operatora ARP. 

VI. Odpowiedzialność Operatora ARP

 1. Operator ARP wszystkie swoje usługi świadczy dokładając należytej staranności, z uwzględnieniem jej profesjonalnego charakteru. 
 2. Operator ARP nie ponosi odpowiedzialności za: 
  1. naruszenie prawa przez Użytkownika Serwisu w związku z korzystaniem Serwisu;
  2. czasowy brak dostępu do Serwisu z powodu działania siły wyższej, w szczególności z powodu utrudnień w dostępie do sieci Internet spowodowanych po stronie dostawców internetowych. 

VII. Reklamacje 

 1. W przypadku, gdy Użytkownik będzie chciał złożyć reklamację odnośnie do usług oferowanych w Serwisie, może to uczynić poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres ………………… W zgłoszeniu należy wskazać reklamowaną usługę oraz opisać szczegółowo zaistniały problem. 
 2. Reklamacja zostanie rozpatrzona niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od jej otrzymania. 
 3. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Użytkownik zostanie powiadomiony poprzez przesłanie mu informacji na adres e-mail przesłany na adres poczty elektronicznej podany w toku rejestracji. 
 4. Użytkownik będący konsumentem może nadto skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w szczególności z uwzględnieniem przepisów Ustawy z dnia 23 września 2016 roku o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. Organem właściwym w sprawach ochrony konsumentów jest Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta.

VIII. Dane osobowe 

 1. Administratorem danych osobowych (w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO) jest Operator ARP. Dane osobowe (tj. imię i nazwisko, nazwa firmy, adres e-mail, numer telefonu, …………….) zbierane są w celu odpowiedzi na zadane pytanie w formularzu kontaktowym oraz dla realizacji Usługi Newsletter. Dane nie będą udostępnianie odbiorcom danych w rozumieniu art. 4 pkt 9 RODO.
 2. Użytkownikowi, którego dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści jego danych oraz możliwość ich zmiany lub usunięcia. Dane są podawane dobrowolnie przez Użytkowników, których dotyczą, niemniej bez ich podania nie jest możliwa realizacja ww. usług.
 3. Dane osobowe są przetwarzane i zabezpieczone zgodnie z RODO.
 4. Szczegółowe zasady przetwarzania danych wskazane są w Polityce Prywatności. 

IX. Pliki cookies 

 1. Serwis korzysta z plików cookies. Pliki cookies to małe pliki tekstowe zapisywane i przechowywane na komputerze lub innym urządzeniu końcowym Użytkownika odwiedzającego różne strony internetowe. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. 
 2. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych tu cookies. 
 3. Korzystanie z Serwisu oznacza zgodę na używanie plików cookies w Serwisie. Szczegółowe zasady korzystania z plików cookies znajdując się tutaj.

X. Postanowienia końcowe

 1. Użytkownik, korzystając z usług w Serwisie, akceptuje niniejszy Regulamin i wyraża zgodę na związanie jego postanowieniami. Akceptując Regulamin, Użytkownik oświadcza, że:
  1. zapoznał się z Regulaminem i akceptuje wszystkie jego postanowienia;
  2. do korzystania z Serwisu przystąpił dobrowolnie;
  3. dane podane w toku rejestracji są zgodne z prawdą i zostały podane w sposób zgodny z prawem, nienaruszający w żaden sposób dóbr osób trzecich.
 2. Operator ARP ma prawo do zmiany Regulaminu, o czym powiadomi Użytkowników poprzez informację powszechnie dostępną w Serwisie na 30 dni przed wejściem zmian w życie. 
 3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności Ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o  świadczeniu usług droga elektroniczną, RODO oraz Ustawa z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumenta.